Blog

/Blog/

Idealna studniówka – jak się przygotować?

By |2022-03-16T10:26:02+01:0016 marca, 2022|Wynajem samochodów zabytkowych|

Tra­dy­cyj­nie stud­niówka odbywa 100 dni przed maturą. Na ten wyjąt­kowy bal czeka więk­szość uczniów liceum i tech­ni­kum. Impreza stud­niów­kowa to też dzień, w któ­rym wyjąt­kowo nie żału­jemy sobie wydat­ków. Gar­ni­tur czy sukienka na stud­niówkę to począ­tek dłu­giej listy. Król i Kró­lowa balu Jako pierw­sza na myśl przy­cho­dzi nam ide­alna sukienka – stud­niówka nie może się bez niej obyć. Przy wybo­rze należy kie­ro­wać się przede wszyst­kim gustem wła­ści­cielki. Przy­szła matu­rzystka powinna czuć się pięk­nie i kom­for­towo. To powinno być punk­tem wyj­ścio­wym Two­ich przy­go­to­wań do stud­niówki – dla kogo się ubie­rasz, sie­bie i swo­jego samo­po­czu­cia czy zazdro­snych spoj­rzeń kole­ża­nek? Długa sukienka na stud­niówkę to popu­larny kla­syk. Suk­nia do [...]

Samochód na wynajem do zadań specjalnych

By |2022-03-14T10:58:03+01:0014 marca, 2022|Wynajem samochodów zabytkowych|

Róż­nego rodzaju przed­się­wzię­cia, jak tele­dy­ski, filmy czy sesje zdję­ciowe speł­zają na niczym, gdy arty­styczna wizja napo­tyka opór ze strony zbyt małego budżetu. Nie roz­wią­żemy wszyst­kich pro­ble­mów, ale z jed­nym zde­cy­do­wa­nie jeste­śmy sobie w sta­nie pora­dzić: wypo­ży­czymy Ci samo­chód, który uświetni Twój wyma­rzony pro­jekt. Auto jak z reklamy Reklama różne ma imię, a okle­ja­nie słu­pów ulot­kami nie zawsze przy­nosi ocze­ki­wany efekt. We współ­pracy z twór­cami reklam mamy już doświad­cze­nie. Jeśli masz już sce­na­riusz, a w Two­jej gło­wie upar­cie sie­dzi ide­alne, ale nie­do­stępne auto do reklamy – wyna­jem będzie naj­lep­szą opcją. Nasz Austin Healey 3000 BJ8 miał szansę zagrać w spo­cie rekla­mo­wym Towa­rzy­stwa Ubez­pie­czeń LINK4 u boku pio­sen­karki Kasi Moś i zespołu The [...]

Pomysły na wieczór kawalerski

By |2022-03-11T11:48:44+01:0011 marca, 2022|Przygotowania do ślubu|

„Stra­ci­li­śmy przy­ja­ciela bo Rudy się żeni, już nie będzie wspól­nych balang i wypa­dów na mecz” – śpiewa zespół Big Cyc w popu­lar­nym utwo­rze. Jeśli kum­pel zna­lazł tą jedną jedyną, która chcia­łaby z nim być i co wię­cej, popro­sił Cię o bycie świad­kiem na ślu­bie, masz przed sobą trudne zada­nie. W tym arty­kule zebra­li­śmy w całość wszyst­kie pomy­sły na orga­ni­za­cję wie­czoru kawa­ler­skiego, które przy­szły nam do głowy. Chal­lenge accep­ted? Domówka, jakiej nie prze­żył nikt Zebra­li­ście już kum­pli i szu­ka­cie pomy­słu na wspólne wyj­ście, ale kon­sen­sus jest odle­gły? A może to sam narze­czony nie chce ni­gdzie wycho­dzić tego dnia? Po naj­mniej­szej linii oporu zor­ga­ni­zuj­cie więc domówkę! Aby dobrze się bawić, wystar­czą [...]

Jak zorganizować wieczór panieński?

By |2022-03-10T11:40:52+01:0010 marca, 2022|Przygotowania do ślubu|

Tra­dy­cyj­nie wie­czór panień­ski to sym­bo­liczna, ostat­nia impreza narze­czo­nej z przy­ja­ciół­kami. Tej nocy przy­szła panna młoda znaj­duje się w cen­trum uwagi i czę­sto nie bie­rze udziału w przy­go­to­wa­niach. Naj­czę­ściej obo­wią­zek orga­ni­za­cji wie­czoru panień­skiego przej­muje druhna lub świad­kowa. Pomy­sły na wie­czór panień­ski powinny być dosto­so­wane do ocze­ki­wań panny mło­dej, dla­tego zebra­li­śmy dla Was inspi­ra­cje, wśród któ­rych każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Kto orga­ni­zuje wie­czór panień­ski? Naj­czę­ściej zada­nie zor­ga­ni­zo­wa­nia zabawy dla panny mło­dej spada na świad­kową. W takim przy­padku panie mogą razem usta­lić, kiedy i gdzie odbę­dzie się zabawa lub ogra­ni­czyć się do usta­le­nia, że całość będzie nie­spo­dzianką dla panny mło­dej. Coraz czę­ściej przy­szła żona chce brać udział w przy­go­to­wa­niach [...]

Do ślubu zabytkowym Jaguarem, Cadillakiem i Hudsonem Hornetem

By |2022-03-07T13:55:16+01:007 marca, 2022|Auto do ślubu|

Ślub to jedyne w swoim rodzaju wyda­rze­nie, które powinno zostać zapa­mię­tane oraz utrwa­lone na zdję­ciach i nagra­niach video jako uni­kalne, nie­po­wta­rzalne i ory­gi­nalne. W tę aurę wyjąt­ko­wo­ści dosko­nale wpi­suje się kla­syczny, zabyt­kowy samo­chód, który zawie­zie pań­stwa mło­dych do kościoła czy urzędu i dalej na salę weselną. Dla­czego warto posta­wić na old­ti­mera? Samo­chody zabyt­kowe są uni­kalne i ponad­cza­sowe, dla­tego dosko­nale nadają się na szcze­gólne oka­zje, do któ­rych z pew­no­ścią zali­czyć można ślub oraz wesele. Prze­jażdżka autem w stylu retro pod kościół czy urząd stanu cywil­nego to nie­za­po­mniane prze­ży­cie. Oczy­wi­ście współ­cze­sne limu­zyny są piękne, szyb­kie oraz kom­for­towe, jed­nak nie wyróż­niają się niczym szcze­gól­nym, w prze­ci­wień­stwie do old­ti­me­rów o roz­po­zna­wal­nej z daleka linii, cha­rak­te­ry­stycz­nej [...]

Samodzielne przygotowania do wesela

By |2022-03-03T15:22:58+01:003 marca, 2022|Przygotowania do ślubu|

Decy­zja o wspól­nej dro­dze przez życie nie jest łatwa, ale kiedy już z całą pew­no­ścią ją pod­ję­li­ście – czas zacząć przy­go­to­wa­nia do wiel­kiego dnia. Jeśli dopiero zaczy­na­cie przy­go­to­wa­nia, szu­ka­cie sali wesel­nej i foto­grafa – pole­camy Wam nasz arty­kuł Przy­go­to­wa­nia do ślubu – krok po kroku. Pomy­sły na dodatki, które uświet­nią całą imprezę zebra­li­śmy tutaj. Suk­nia z welo­nem Ślub to wyjąt­kowy dzień, o któ­rym marzą już małe dziew­czynki. To wtedy kobieta staje naj­pięk­niej­szą kró­lową balu, nawet jeśli nie bry­lo­wała na szkol­nych dys­ko­te­kach. Przy wybo­rze sukni ślub­nej należy kie­ro­wać się wła­snym gustem i figurą. Nie każ­demu będzie dobrze w kroju „syrenki”, a suk­nia z roz­klo­szo­wa­nym dołem może optycz­nie doda­wać kilo­gra­mów. Na [...]

Przygotowania do ślubu – krok po kroku

By |2022-03-02T09:00:27+01:002 marca, 2022|Przygotowania do ślubu|

Wielki dzień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a Wy dalej nie wie­cie, od czego zacząć? W tym porad­niku prze­pro­wa­dzimy Was przez przy­go­to­wa­nia do ślubu krok po kroku. Dzięki temu będzie­cie mogli ze spo­ko­jem sku­pić się na tym, co ważne. Zarę­czyny i co dalej Po zapla­no­wa­nych lub zaska­ku­ją­cych zarę­czy­nach, gdy emo­cje już opadną, zaczy­na­cie pla­no­wać przy­szłą, wspólną ścieżkę. Pierw­szym kro­kiem powi­nien być wybór daty ślubu. Czy będzie to odle­gła, a przy­go­to­wa­nia roz­ło­ży­cie w cza­sie? Czy chce­cie mak­sy­mal­nie przy­spie­szyć kolejny, wspólny etap życia? Wybór przede wszyst­kim powi­nien nale­żeć do Was. Nie dener­wuj­cie się zło­tymi radami wszyst­ko­wie­dzą­cych cioć – naprawdę chcą dobrze! Spo­koj­nie powiedz­cie o swo­ich pla­nach i zaznacz­cie gra­nice wtrą­ca­nia [...]

Klasa i szyk, czyli zabyt­ko­wym samo­cho­dem do ślubu

By |2022-03-02T10:24:29+01:0010 lutego, 2022|Auto do ślubu|

Ślub jest jedną z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści w naszym życiu, dla­tego nic dziw­nego, że chcemy, żeby wszystko w tym dniu było dosko­nałe, piękne i nie­tu­zin­kowe. Świet­nie w tę aurę podnio­słej odświęt­no­ści wpi­suje się nie­ba­nalny i pełen uroku samo­chód w stylu retro, który zawie­zie nas do kościoła czy urzędu stanu cywil­nego i dalej na weselną salę. Prze­waga aut zabyt­ko­wych nad współ­cze­snymi Współ­cze­sne samo­chody, które wypo­ży­cza się na ślubne uro­czy­sto­ści są nie­wąt­pli­wie szyb­kie, ciche i kom­for­towe, a także wspa­niale się pre­zen­tują. Pozba­wione są jed­nak tego, co siłą rze­czy mają pojazdy zabyt­kowe – uni­kal­no­ści i nie­po­wta­rzal­no­ści. Dla­tego jeśli chcemy, żeby nasz ślub był naprawdę wyjąt­kowy, wynaj­mijmy zamiast samo­chodu nowego – auto zabyt­kowe. Czy wypo­ży­cze­nie samo­chodu [...]

Czym do ślubu – zabyt­kowy samo­chód zamiast współ­cze­snej limu­zyny

By |2022-03-02T10:34:45+01:003 lutego, 2022|Bez kategorii|

Na uro­czy­stość zawar­cia związku mał­żeń­skiego w kościele czy urzę­dzie stanu cywil­nego, pań­stwo mło­dzi zwy­kle przy­wo­żeni są przez szo­fera samo­cho­dem. Oczy­wi­ście zawsze jest to auto zadbane, ele­ganc­kie i prze­stronne, któ­remu trudno odmó­wić pięk­nej pre­zen­cji i kom­fortu jazdy. Jeśli jed­nak pra­gniemy naprawdę wyróż­nić się w tłu­mie, zazna­czyć, jak ważny jest to dla nas dzień oraz po pro­stu sko­rzy­stać z oka­zji prze­jażdżki pojaz­dem nie­po­wta­rzal­nym, pięk­nym i luk­su­so­wym, zamiast współ­cze­snej limu­zyny wybierzmy samo­chód zabyt­kowy. Gdzie można wypo­ży­czyć zabyt­kowe auto do ślubu? W porów­na­niu do kon­wen­cjo­nal­nych wypo­ży­czalni samo­cho­dów ślub­nych, miejsc w któ­rych można wyna­jąć auto zabyt­kowe jest dużo mniej. Jeśli jed­nak pla­nu­jesz ślub i wesele w Mało­pol­sce, w szcze­gól­no­ści w Kra­ko­wie lub jego oko­li­cach, koniecz­nie zaj­rzyj [...]

close
Cadillac Series 62 Convertible
Hudson Hornet
Jaguar MK IX
Jaguar MKV

Termin wynajmu samochoduWiadomość
Adres email* 
Telefon kontaktowy 
Czas wynajmu w godzinach (min 3 godz.) 
Odległość od Krakowa w km** 

*Na ten adres email prześlemy ofertę
**Dojazd liczony jest do pierwszego miejsca przyjazdu samochodu. Dotyczy miejscowości poza granicami Krakowa
*** JESLI TWOJA PRZEGLADARKA TO INTERNET EXPLORER 7.0 LUB STARSZA , FORMULARZ NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ

CENA?
WOLNY TERMIN?

BŁYSKAWICZNA
ODPOWIEDŹ !!