„Stra­ci­li­śmy przy­ja­ciela bo Rudy się żeni, już nie będzie wspól­nych balang i wypa­dów na mecz” – śpiewa zespół Big Cyc w popu­lar­nym utwo­rze. Jeśli kum­pel zna­lazł tą jedną jedyną, która chcia­łaby z nim być i co wię­cej, popro­sił Cię o bycie świad­kiem na ślu­bie, masz przed sobą trudne zada­nie. W tym arty­kule zebra­li­śmy w całość wszyst­kie pomy­sły na orga­ni­za­cję wie­czoru kawa­ler­skiego, które przy­szły nam do głowy. Chal­lenge accep­ted?

Domówka, jakiej nie prze­żył nikt

Zebra­li­ście już kum­pli i szu­ka­cie pomy­słu na wspólne wyj­ście, ale kon­sen­sus jest odle­gły? A może to sam narze­czony nie chce ni­gdzie wycho­dzić tego dnia? Po naj­mniej­szej linii oporu zor­ga­ni­zuj­cie więc domówkę! Aby dobrze się bawić, wystar­czą Wam muzyka, dobre gry i drinki. Jak na praw­dzi­wych męż­czyzn przy­stało, przy­go­tuj­cie „w ciem­nym szkle coś na dnie”. Dobrze spraw­dzi się cie­kawy dres­scode, np. białe koszule, szelki i muszki. Jeśli któ­ryś z kum­pli posiada wła­sny zestaw do pokera, może­cie urzą­dzić imprezę tema­tyczną. A może bliż­szy jest Wam tur­niej FIFA na PlaySta­tion? W takim razie zadbaj­cie, żeby pan młody uczest­ni­czył w jak naj­więk­szej licz­bie roz­gry­wek, w końcu to jego wie­czór. Nie zapo­mnij­cie o przy­go­to­wa­niu lodu do drin­ków, przyda się, żeby ostu­dzić atmos­ferę!

Jeśli nie dosta­li­ście kate­go­rycz­nego zakazu od panny mło­dej, może­cie wyna­jąć tan­cerkę. Miej­cie na uwa­dze, że to wcale nie musi być strip­ti­zerka. Upew­nij­cie się jed­nak, że nie wywoła to kłótni pomię­dzy parą młodą. W innym przy­padku pozo­staje Wam gra w alko­chiń­czyka i dym cygara.

Jestem bar­ma­nem na tym dan­cingu

W Waszej impre­zo­wej eki­pie może być dużo kawa­le­rów w sta­nie wol­nym, dla któ­rych naj­lep­szą opcją będzie wypad na balety. Wybierz­cie naprawdę dobry klub czy ulu­biony pub, albo zapla­nuj­cie trasę po mie­ście, żeby unik­nąć zawodu. Ostatni wie­czór wol­no­ści Waszego kolegi to oka­zja na wypad do klubu noc­nego. W barach „z wyż­szej półki” może­cie zapy­tać o spe­cjal­nie opcje dla grup na ten wie­czór, jak wyna­ję­cie loży, degu­sta­cja whi­sky lub uprosz­czony kurs bar­mań­ski albo som­me­lier­ski.

Pow­tórka z Kac Vegas

Ten film pew­nie oglą­dał każdy z Was. Marzy Wam się prze­ży­cie tego na wła­snej skó­rze? By nie spo­tkać się z gnie­wem swo­ich wybra­nek, wybierz­cie lepiej łagod­niej­szą wer­sję! Wyjazd może­cie zacząć od wycieczki wyna­ję­tym busem. Znajdź­cie kie­rowcę lub jed­nego, chęt­nego kolegę, który bez­piecz­nie zawie­zie Was na miej­sce. Mały bus pomie­ści 8–9 osób, a impreza pew­nie roz­kręci się już w dro­dze.

Jaki kie­ru­nek wybrać? Może­cie zwie­dzić Pol­skę lub wysko­czyć za gra­nicę. W kraju jedź­cie w góry, nad morze lub do domku nad jezio­rem. Spraw­dzi się też wyjazd na działkę jed­nego z Was. Jeśli jest cie­pło, może­cie roz­po­cząć wie­czór gril­lem lub ogni­skiem, każdy na pewno chęt­nie zje cos cie­płego jako pod­kład do dal­szej zabawy. Jeżeli wybie­ra­cie się na rejs stat­kiem lub pro­mem, albo chce­cie wyna­jąć rowerki wodne, pamię­taj­cie o bez­pie­czeń­stwie. To samo doty­czy szyb­kiej moto­rówki czy spływu kaja­kami. Z takich roz­ry­wek naj­le­piej sko­rzy­stać w ciągu dnia, kiedy jest jasno, a Wy jesz­cze jeste­ście trzeźwi.

Spo­koj­nie, Pano­wie

Na wie­czór bez sza­leństw, w bar­dziej ele­ganc­kim gro­nie, może­cie wybrać się na pole gol­fowe. Oczy­wi­ście, musi na to pozwa­lać pogoda, budżet i… loka­li­za­cja takiego miej­sca. Tań­szy i bar­dziej dostępny będzie bar z mini­gol­fem – są one w więk­szo­ści dużych miast. Innym spo­koj­nym pomy­słem jest wspólny wypad na ryby, jed­nak sku­teczne węd­ko­wa­nie wymaga wprawy, cier­pli­wo­ści i czę­sto zacho­wa­nia ciszy.

Emo­cje się­gają zenitu

Dla miło­śni­ków eks­tre­mal­nych wra­żeń wstę­pem do świet­nej zabawy będzie skok na bun­gee albo odważ­niej – ze spa­do­ch­ro­nem, jed­nak ten drugi może wyma­gać wcze­śniej­szego szko­le­nia. Te dwie opcje wyma­gają odwagi od obda­ro­wa­nego. Nie jeste­ście pewni, czy pan młody zde­cy­duje się na skok, a pie­nią­dze się nie zmar­nują? Wykup­cie mu lot wia­tra­kow­cem, czyli samo­lo­tem ultra­lek­kim, pro­wa­dzo­nym przez pilota, albo prze­lot moto­lot­nią, z instruk­to­rem obec­nym przez cały lot. Powi­nien mu się tez spodo­bać lot w aero­tu­nelu.

Emo­cjo­nu­jące roz­rywki dla więk­szej grupy to prze­lot balo­nem czy lot wido­kowy samo­lo­tem. Może­cie też odwie­dzić park roz­rywki albo wesołe mia­steczko, ale taka roz­rywka zazwy­czaj ma ogra­ni­czone godziny otwar­cia. Postaw­cie bilety wstępu panu mło­demu, już ma dość wydat­ków na gło­wie!

Cztery kółka

Pasjo­nat szyb­kich samo­cho­dów na pewno ucie­szy się z prze­jazdu spor­to­wym samo­cho­dem po torze. Świetna zabawa czeka Was też na torze gokar­to­wym. Wiele miejsc, jak GoKar­ting Cen­ter w Kra­ko­wie ofe­ruje Wam mie­rze­nie czasu prze­jazdu na pro­fe­sjo­nal­nych gokar­tach i zor­ga­ni­zo­wa­nie pro­fe­sjo­nal­nej rywa­li­za­cji. Przy oka­zji może­cie wyna­jąć salę ban­kie­tową nad torem z wido­kiem na halę, gdzie dosta­niecie spe­cjal­nie przy­go­to­wany poczę­stu­nek.

W tere­nie może­cie zabrać pana mło­dego na quady, jed­nak off-road wymaga pew­nych umie­jęt­no­ści i dobrych tere­nów. Cza­sami pano­wie wynaj­mują ele­gancką limu­zynę, którą prze­miesz­czają się na miej­sce imprezy, jed­nak ten pomysł zyskał więk­szą popu­lar­ność na wie­czo­rach panień­skich. Kone­ser będzie usa­tys­fak­cjo­no­wany z prze­jazdu zabyt­ko­wym samo­cho­dem po reno­wa­cji, które posia­damy w Auto­Ve­tus. Dla czte­ro­oso­bo­wej grupy czeka Jaguar MKV na wyna­jem. Ten luk­su­sowy kabrio­let, pro­du­ko­wany w latach 1948–1951, wyszedł zale­d­wie w 900 egzem­pla­rzach. Znany także pod nazwami Jaguar Mark V lub MK5, nawią­zuje sty­li­styką do przed­wo­jen­nych Jagu­arów SS. W podróż po mie­ście zabie­rze Was nasz szo­fer. Jeśli pasa­że­rem ma być tylko pan młody, może­cie wypo­ży­czyć dla niego dwu­miej­scowe, czer­wone Mase­rati.

Kółek nie musi być cztery? Wybierz­cie się razem na wycieczkę rowe­rową za mia­sto. Może­cie pod­krę­cić trip, doda­jąc biwak lub survi­val w lesie. Zaopa­trz­cie się we wszyst­kie potrzebne przedmioty na taką wyprawę – namioty, noże, latarki, suchy pro­wiant i dużo wody pit­nej. Chce­cie więk­szą maszynę i miej­ski kli­mat? Dużo więk­szych miast ofe­ruje wyna­jem tram­waju. Po rado­snej prze­jażdżce zacho­waj­cie po sobie porzą­dek!

Dru­żyna marzeń

Nic tak nie jed­no­czy, jak wspólna rywa­li­za­cja w jed­nym celu. Tego wie­czoru może­cie posta­wić na sporty dru­ży­nowe lub wspólne, zor­ga­ni­zo­wane wyj­ście. Wybierz­cie opcję, która najbar­dziej prze­ma­wia do Waszej grupy:

  • mecz piłki noż­nej – może­cie wyna­jąć halę lub boisko
  • bub­ble foot­ball
  • strzel­nica
  • paint­ball – jeśli wie­czór kawa­lerki odbywa się tuż przed ślu­bem, lepiej wybrać lase­rowy paint­ball – nie ryzy­ku­je­cie posi­nia­cze­niem pana mło­dego
  • tur­niej rzu­ca­nia sie­kie­rami do tar­czy – wybierz­cie miej­sce z odpo­wied­nią infra­struk­turą – nie pró­buj­cie orga­ni­zo­wać tego typu roz­ry­wek sami!
  • ścianka wspi­nacz­kowa
  • park linowy
  • escape room
  • dom stra­chu
  • gra miej­ska – może­cie zorga­ni­zo­wać ją sami, wcze­śniej pla­nu­jąc miej­sca, w któ­rych pan młody odkryje kolejne zagadki

Po więk­szo­ści tych atrak­cji musi­cie zapew­nić sobie dostęp do prysz­nica i ubrań na zmianę, żeby kon­ty­nu­ować zabawę. Dla spor­tow­ców „sprzed tele­wi­zora” fajny pomysł na wie­czór kawa­ler­ski to np. wyjazd na mecz ulu­bio­nej dru­żyny.

Fan spor­tów zimo­wych

Zimę albo się kocha, albo nie­na­wi­dzi. Kochają ją zazwy­czaj Ci, któ­rzy aktyw­nie korzy­stają ze spor­tów zimo­wych. Jeśli orga­ni­zu­je­cie wie­czór kawa­ler­ski zimą, może­cie oczy­wi­ście wybrać się na łyżwy albo stok nar­ciar­ski. Oczy­wi­ście wiąże się to z tym, że będzie­cie się bawić i cze­kać w kolej­kach w tłu­mie obcych ludzi, nie będzie­cie mogli pro­wa­dzić wyczer­pu­ją­cych roz­mów i zmar­z­nie­cie. GoSkiing w Kra­ko­wie ma na to roz­wią­za­nie. Halowy ośro­dek nar­ciar­ski wypo­sa­żony jest w sys­tem auto­ma­tycz­nych bieżni, któ­rych nachy­le­nie i pręd­kość można dosto­so­wać do umie­jęt­no­ści tre­nu­ją­cego. Jed­no­cze­śnie na stoku może prze­by­wać 8 osób na nar­tach lub 4 na deskach snow­bo­ar­do­wych, a cały prze­jazd można oglą­dać na bie­żąco w lustrze wenec­kim lub prze­śle­dzić z instruk­to­rem na nagra­niu.

Przy­ja­ciół trzy­maj bli­sko…

Pla­nu­jąc wie­czór kawa­ler­ski, pew­nie uma­wia­cie się na spójny ubiór. Per­so­na­li­zo­wane koszulki dla wszyst­kich roz­wiążą ten pro­blem. Może­cie je zamó­wić w wielu skle­pach inter­ne­to­wych. Odważ­niej­szym i wyma­gającym wię­cej pracy pomy­słem będzie tema­tyczny dres­scode nawią­zu­jący do popu­lar­nych fil­mów czy seriali, jak „Ojciec chrzestny”, „Wielki Gatsby”, albo „Peaky Blin­ders”.

Wybór spój­nego stroju dla całej grupy ma też jesz­cze jedną, ogromną zaletę – jeśli pogu­bi­cie się na mie­ście, łatwiej będzie Wam się odna­leźć!