Róż­nego rodzaju przed­się­wzię­cia, jak tele­dy­ski, filmy czy sesje zdję­ciowe speł­zają na niczym, gdy arty­styczna wizja napo­tyka opór ze strony zbyt małego budżetu. Nie roz­wią­żemy wszyst­kich pro­ble­mów, ale z jed­nym zde­cy­do­wa­nie jeste­śmy sobie w sta­nie pora­dzić: wypo­ży­czymy Ci samo­chód, który uświetni Twój wyma­rzony pro­jekt.

Auto jak z reklamy

Reklama różne ma imię, a okle­ja­nie słu­pów ulot­kami nie zawsze przy­nosi ocze­ki­wany efekt. We współ­pracy z twór­cami reklam mamy już doświad­cze­nie. Jeśli masz już sce­na­riusz, a w Two­jej gło­wie upar­cie sie­dzi ide­alne, ale nie­do­stępne auto do reklamy – wyna­jem będzie naj­lep­szą opcją. Nasz Austin Healey 3000 BJ8 miał szansę zagrać w spo­cie rekla­mo­wym Towa­rzy­stwa Ubez­pie­czeń LINK4 u boku pio­sen­karki Kasi Moś i zespołu The Chance. Naszym zda­niem – wypadł świet­nie!

W ryt­mie sil­nika

Cza­sami kla­syczny samo­chód retro jest tłem do tele­dy­sku. Eksklu­zywny, pięk­nie odre­stau­ro­wany pojazd przy­cią­gnie nie tylko uwagę fanów moto­ry­za­cji. Być może dia­menty są naj­lep­szymi przy­ja­ciółmi kobiet, ale dobry samo­chód to naj­sku­tecz­niej­szy afro­dy­zjak. Auto do tele­dy­sku musi paso­wać do cało­ści sce­no­gra­fii. Może luk­su­sowy old­ti­mer lub odre­stau­ro­wane auto w stylu vin­tage wpi­sze się w styl Two­jego klipu?

Gwiazda Hol­ly­wood

Filmy sty­li­zo­wane na stare kino czy minione czasy wyma­gają skru­pu­lat­nego dosto­so­wa­nia planu – by żadne arte­fakty obec­nych cza­sów nie zabu­rzyły obrazu. Oczy­wi­ście trzeba dopil­no­wać, by w tle nie poja­wiły się auta, które zje­chały z taśmy pro­duk­cyj­nej póź­niej, niż dzieje się akcja filmu. Wypo­ży­cze­nie samo­chodu do filmu lub serialu to oszczęd­ność budżetu i duża wygoda. Nasz Mase­rati Ghi­bli po reno­wa­cji w Auto­Ve­tus wygląda jak nowy. Czy myśli­cie, że mógłby zagrać w serialu „Rojst”?

Stop klatka

Nie tylko branża muzyczna i fil­mowa sięga do wypo­ży­czalni samo­cho­dów zabyt­ko­wych. Dzięki samo­cho­dom takim jak nasz biało czarny Jaguar MKIX wizja foto­grafa i pary mło­dej może się speł­nić. Te opły­wowe linie to jin – jang w naj­lep­szym wyda­niu. Na ich tle biała suk­nia panny mło­dej i ciemny gar­ni­tur pana mło­dego nabiorą moc­niej­szej sym­bo­liki. Marzysz o pry­wat­nej sesji przy zabyt­ko­wym samo­cho­dzie? Wypeł­nij for­mu­larz, a umó­wimy się na dogodny ter­min.

Wyna­jem zamiast kupna

Nie kupu­jesz miesz­ka­nia w obcym mie­ście, gdy chcesz się w nim zatrzy­mać na tydzień, więc dla­czego miał­byś kupo­wać samo­chód na jeden dzień? Bar­dzo dbamy o auta z naszej wypo­ży­czalni, dla­tego na miej­sce dostar­cza je zawsze prze­szko­lony kie­rowca. Wyna­jem auta w Auto­Ve­tus to gwa­ran­cja suk­cesu Two­jego przed­się­wzię­cia i dosko­na­łego dopeł­nie­nia sce­no­gra­fii.