Na uro­czy­stość zawar­cia związku mał­żeń­skiego w kościele czy urzę­dzie stanu cywil­nego, pań­stwo mło­dzi zwy­kle przy­wo­żeni są przez szo­fera samo­cho­dem. Oczy­wi­ście zawsze jest to auto zadbane, ele­ganc­kie i prze­stronne, któ­remu trudno odmó­wić pięk­nej pre­zen­cji i kom­fortu jazdy. Jeśli jed­nak pra­gniemy naprawdę wyróż­nić się w tłu­mie, zazna­czyć, jak ważny jest to dla nas dzień oraz po pro­stu sko­rzy­stać z oka­zji prze­jażdżki pojaz­dem nie­po­wta­rzal­nym, pięk­nym i luk­su­so­wym, zamiast współ­cze­snej limu­zyny wybierzmy samo­chód zabyt­kowy.

Gdzie można wypo­ży­czyć zabyt­kowe auto do ślubu?

W porów­na­niu do kon­wen­cjo­nal­nych wypo­ży­czalni samo­cho­dów ślub­nych, miejsc w któ­rych można wyna­jąć auto zabyt­kowe jest dużo mniej. Jeśli jed­nak pla­nu­jesz ślub i wesele w Mało­pol­sce, w szcze­gól­no­ści w Kra­ko­wie lub jego oko­li­cach, koniecz­nie zaj­rzyj na stronę Auto­Ve­tus. Wła­ści­ciele wypo­ży­czalni to pasjo­naci zabyt­kowych samo­cho­dów, któ­rzy nie tylko pro­wa­dzą ich wyna­jem, ale rów­nież zaj­mują się odre­stau­ro­wa­niem wspa­nia­łych maszyn, przy­wra­ca­jąc im dawną świet­ność i blask.

W swo­jej ofer­cie ślub­nej wypo­ży­czalnia poleca wspa­niałe samo­chody z lat 50 i 60 ubie­głego stu­le­cia. Każdy z nich utrzy­many w nieco innej kon­wen­cji, wszyst­kie atrak­cyjne, ory­gi­nalne, kla­syczne i ponad­cza­sowe.

Jagu­ary dla miło­śni­ków bry­tyj­skiej moto­ry­za­cji

Jaguar pro­du­kuje swoje samo­chody od 1922 r. a dostępny w ofer­cie Auto­Ve­tus kabrio­let, choć wypro­du­ko­wany w 1952 r., utrzy­many jest w kon­wen­cji aut przed­wo­jen­nych. Uwagę przy­ciąga kla­syczna linia oraz czarno-biała kolo­ry­styka nadwo­zia pięk­nie kon­tra­stu­jąca z czer­woną, skó­rzaną tapi­cerką wnę­trza. Jaguar MKV to samo­chód luk­su­sowy, któ­rego ówcze­sny stan­dard przy­rów­nać można do obec­nej klasy E. Marka wypu­ściła ten model w ilo­ści zale­d­wie nieco ponad 900 sztuk, a rzadki cabrio jest jedy­nym obec­nie jeż­dżą­cym w Pol­sce.

Ostat­nim z dużych Jagu­arów, zwa­nych przez kolek­cjo­ne­rów Big Cats jest ofe­ro­wany przez nas model MKIX. Tech­nicz­nie zaawan­so­wany w tam­tym cza­sie, piękny, rów­nież biało-czarny, z czer­woną tapi­cerką i inte­re­su­ją­cymi deta­lami, sta­nowi kwin­te­sen­cję luk­susu lat 50 ubie­głego wieku. Kul­towa, przed­nia kanapa, czworo drzwi oraz prze­strzeń spra­wiają, że wnę­trze auta jest niezwy­kle kom­for­towe, nawet w porów­na­niu z współ­cze­snymi samo­cho­dami.

Cadil­lac – samo­chód gwiazd

Legen­darny Cadil­lac Series 62 Conver­ti­ble z 1959 r. w wer­sji cabrio robi wra­że­nie na każ­dym. Piękna linia, roz­mach pro­jek­tanta, spora prze­strzeń i moż­li­wość auto­ma­tycz­nego zdję­cia dachu spra­wiają, że nawet w chłod­niej­sze dni, jeśli tylko słońce wyj­dzie zza chmur, można roz­ko­szo­wać się przy­jemną jazdą zaopa­trzo­nym w 8 cylin­drowy sil­nik zabyt­kowym krą­żow­ni­kiem szos. Prze­stronna kabina wypo­sa­żona w kom­for­tową kanapę przed­nią i tylną, zaaran­żo­wana została w cie­kawy spo­sób z wyko­rzy­sta­niem nie­ba­nal­nej, gra­na­to­wej kolo­ry­styki.

Uni­kalny Hud­son Hor­net

Jeden z boha­te­rów zna­nej kre­skówki „Cars” to wła­śnie Hud­son Hor­net, eme­ry­to­wany samo­chód wyści­gowy. W ten spo­sób pro­du­cenci filmu nawią­zują do zwy­cięstw w wyści­gach NASCAR w latach 1952–54 samo­cho­dów Hud­son Hor­net, które zawdzię­czały swoje osiągi nisko usy­tu­owa­nemu środ­kowi cięż­ko­ści. Ofe­ro­wane przez Auto­Ve­tus coupe w ory­gi­nal­nym odcie­niu nie­bie­skiego, choć jest dwu­drzwiowe, dzięki praw­dzi­wie ame­ry­kań­skim roz­mia­rom umoż­li­wia nie tylko łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie z samo­chodu, ale rów­nież zapew­nia kom­for­tową podróż zarówno na przed­nich fote­lach, jak i tyl­nej kana­pie. Hud­son Hor­net, który możesz wyna­jąć w Kra­ko­wie to jedyny taki model w Pol­sce.