Tra­dy­cyj­nie stud­niówka odbywa 100 dni przed maturą. Na ten wyjąt­kowy bal czeka więk­szość uczniów liceum i tech­ni­kum. Impreza stud­niów­kowa to też dzień, w któ­rym wyjąt­kowo nie żału­jemy sobie wydat­ków. Gar­ni­tur czy sukienka na stud­niówkę to począ­tek dłu­giej listy.

Król i Kró­lowa balu

Jako pierw­sza na myśl przy­cho­dzi nam ide­alna sukienka – stud­niówka nie może się bez niej obyć. Przy wybo­rze należy kie­ro­wać się przede wszyst­kim gustem wła­ści­cielki. Przy­szła matu­rzystka powinna czuć się pięk­nie i kom­for­towo. To powinno być punk­tem wyj­ścio­wym Two­ich przy­go­to­wań do stud­niówki – dla kogo się ubie­rasz, sie­bie i swo­jego samo­po­czu­cia czy zazdro­snych spoj­rzeń kole­ża­nek? Długa sukienka na stud­niówkę to popu­larny kla­syk. Suk­nia do ziemi wydłuża syl­wetkę i zasła­nia nogi. Może być dobrym wybo­rem zarówno dla wyso­kich dziew­czyn, jak i tych plus size, które chcą wybrać niskie buty na stud­niówkę – będą one zasło­nięte mate­ria­łem. Sek­sowna długa sukienka z dekol­tem uczyni z jej wła­ści­cielki praw­dziwą kró­lową balu.

Dla dziew­czyn, które lubią krót­kie, swo­bodne sukienki, ide­alna do sza­leństw na par­kie­cie będzie roz­klo­szo­wana sukienka ze spód­nicą z koła. Jeśli sta­wiasz na ele­gancki, kok­taj­lowy look, spraw­dzi się sukienka ołów­kowa. Sprawdź różne modele i wybierz ten, w któ­rym dobrze się czu­jesz. Na rynku znaj­dziesz sukienki z koronki, tiulu, a nawet lateksu. Naj­mod­niej­sze kolory na stud­niówkę to czerń i czer­wień, ale wśród kre­acji można zna­leźć czę­sto także te szma­rag­dowe, beżowe, nie­bie­skie i pudrowo różowe. Zasada powinna być pro­sta – im bar­dziej zdobna sukienka, tym bar­dziej skromne dodatki.

Wielu panów z rów­nym zacię­ciem prze­gląda gar­ni­tury stud­niów­kowe. Fason i kolor gar­ni­turu nie muszą być bar­dzo ele­ganckie – można wybrać wer­sję casu­alową, która pasuje mło­dym chłop­com. Czę­sto w skle­pach, w któ­rych można kupić gotowy gar­ni­tur – poprawki kra­wiec­kie liczone są w cenie, warto o to zapy­tać. Szy­kowny matu­rzy­sta powi­nien dobrać kolor kra­watu lub muszki do sukni part­nerki.

Sym­bol szczę­ścia

Kla­sowe zdję­cia ze stud­niówki nie mogą się obyć bez gru­po­wego zdję­cia pań pozu­ją­cych z czer­woną podwiązką na udzie. Na któ­rej nodze nosi się podwiązkę? Stud­niówka to sym­bo­licz­nie ostat­nia zabawa przed maturą, więc nic dziw­nego, że wiąże się z wie­loma tra­dy­cjami. Według prze­są­dów, podwiązka na lewej nodze noszona tak przez całą imprezę, wróży szczę­ście i dobry wynik na matu­rze. Koniecz­nie powinna być czer­wona, ale dopusz­czalne są intry­gu­jące wstążki do podwiązki w kolo­rach takich jak czarny, biały lub błę­kitny. Można także zamó­wić podwiązkę per­so­na­li­zo­waną, z imio­nami, pro­fi­lem klasy czy rokiem stud­niówki.

Kon­kurs pięk­no­ści

Dla matu­rzy­stek maki­jaż i fry­zura na stud­niówkę to zde­cy­do­wany must-have, tym bar­dziej, jeśli decy­du­je­cie się na wyna­jem foto­grafa. Stud­niów­kowy make-up powi­nien być trwały, dla­tego warto sko­rzy­stać z usług pro­fe­sjo­nal­nej sty­listki i dobrej jako­ści kosme­ty­ków. Na tę oka­zję można sobie pozwo­lić na mocny maki­jaż wie­czo­rowy. Fry­zura powinna być przede wszyst­kim dobrze utrwa­lona, żeby nie roz­pa­dła się w trak­cie sza­lo­nych tań­ców. Roz­pusz­czone włosy czy loki mogą prze­szka­dzać w zaba­wie i przy­kle­jać się do potu na skó­rze. Dobrze spraw­dzą się upię­cia podno­szące fry­zurę i koki.

Karoca Kop­ciuszka

Tylko nie­liczni przy­jeż­dżają na stud­niówkę wła­snym samo­cho­dem. Przy­szli matu­rzy­ści zazwy­czaj są peł­no­letni, dla­tego czę­sto nawet nauczy­ciele i rodzice zezwa­lają na poja­wie­nie się na impre­zie alko­holu. Zazwy­czaj uczniów przy­wożą na stud­niówkę rodzice lub zna­jomy, rzad­kim wybo­rem jest auto­bus, ponie­waż impreza trwa do późna. Wyna­jem samo­chodu na stud­niówkę to coraz popu­lar­niej­sze roz­wią­za­nie. Poja­wie­nie się kole­gów z klasy przed salą w ele­ganckim samo­cho­dzie na pewno zrobi wra­że­nie, zapad­nie w pamięć i dostar­czy tema­tów do oży­wio­nych roz­mów. Dobrym pomy­słem będzie roz­ło­że­nie kosz­tów wynajmu samo­chodu na dwie zaprzy­jaź­nione pary. W Auto­Ve­tus ofe­ru­jemy Wam wyna­jem dwóch czarno-bia­łych Jagu­arów – kla­syczne modele MKVMKIX wpra­wią zna­jomych z klasy matu­ral­nej w nie­małe osłu­pie­nie!

To bal jest nad bale

Stud­niówka to czę­sto pierw­sza tak ele­gancka impreza, a w dodatku wią­żąca się z ogrom­nymi ocze­ki­wa­niami, ponie­waż poprze­dza egza­min doj­rza­ło­ści. Do uda­nej zabawy konieczne jest dobo­rowe towa­rzy­stwo i dopra­co­wane szcze­góły. Sko­rzy­staj­cie z naszego porad­nika i baw­cie się dobrze w ryt­mie polo­neza!