Auto do ślubu

/Auto do ślubu

Do ślubu zabytkowym Jaguarem, Cadillakiem i Hudsonem Hornetem

Ślub to jedyne w swoim rodzaju wyda­rze­nie, które powinno zostać zapa­mię­tane oraz utrwa­lone na zdję­ciach i nagra­niach video jako uni­kalne, nie­po­wta­rzalne i ory­gi­nalne. W tę aurę wyjąt­ko­wo­ści dosko­nale wpi­suje się kla­syczny, zabyt­kowy samo­chód, który zawie­zie pań­stwa mło­dych do kościoła czy urzędu i dalej na salę weselną. Dla­czego warto posta­wić na old­ti­mera? Samo­chody zabyt­kowe są uni­kalne i ponad­cza­sowe, dla­tego dosko­nale nadają się na szcze­gólne oka­zje, do któ­rych z pew­no­ścią zali­czyć można ślub oraz wesele. Prze­jażdżka autem w stylu retro pod kościół czy urząd stanu cywil­nego to nie­za­po­mniane prze­ży­cie. Oczy­wi­ście współ­cze­sne limu­zyny są piękne, szyb­kie oraz kom­for­towe, jed­nak nie wyróż­niają się niczym szcze­gól­nym, w prze­ci­wień­stwie do old­ti­me­rów o roz­po­zna­wal­nej z daleka linii, cha­rak­te­ry­stycz­nej [...]

By |2022-03-07T13:55:16+01:007 marca, 2022|Auto do ślubu|0 Comments

Klasa i szyk, czyli zabyt­ko­wym samo­cho­dem do ślubu

Ślub jest jedną z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści w naszym życiu, dla­tego nic dziw­nego, że chcemy, żeby wszystko w tym dniu było dosko­nałe, piękne i nie­tu­zin­kowe. Świet­nie w tę aurę podnio­słej odświęt­no­ści wpi­suje się nie­ba­nalny i pełen uroku samo­chód w stylu retro, który zawie­zie nas do kościoła czy urzędu stanu cywil­nego i dalej na weselną salę. Prze­waga aut zabyt­ko­wych nad współ­cze­snymi Współ­cze­sne samo­chody, które wypo­ży­cza się na ślubne uro­czy­sto­ści są nie­wąt­pli­wie szyb­kie, ciche i kom­for­towe, a także wspa­niale się pre­zen­tują. Pozba­wione są jed­nak tego, co siłą rze­czy mają pojazdy zabyt­kowe – uni­kal­no­ści i nie­po­wta­rzal­no­ści. Dla­tego jeśli chcemy, żeby nasz ślub był naprawdę wyjąt­kowy, wynaj­mijmy zamiast samo­chodu nowego – auto zabyt­kowe. Czy wypo­ży­cze­nie samo­chodu [...]

By |2022-03-02T10:24:29+01:0010 lutego, 2022|Auto do ślubu|0 Comments
close
Cadillac Series 62 Convertible
Hudson Hornet
Jaguar MK IX
Jaguar MKV

Termin wynajmu samochoduWiadomość
Adres email* 
Telefon kontaktowy 
Czas wynajmu w godzinach (min 3 godz.) 
Odległość od Krakowa w km** 

*Na ten adres email prześlemy ofertę
**Dojazd liczony jest do pierwszego miejsca przyjazdu samochodu. Dotyczy miejscowości poza granicami Krakowa
*** JESLI TWOJA PRZEGLADARKA TO INTERNET EXPLORER 7.0 LUB STARSZA , FORMULARZ NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ

CENA?
WOLNY TERMIN?

BŁYSKAWICZNA
ODPOWIEDŹ !!