Ślub jest jedną z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści w naszym życiu, dla­tego nic dziw­nego, że chcemy, żeby wszystko w tym dniu było dosko­nałe, piękne i nie­tu­zin­kowe. Świet­nie w tę aurę podnio­słej odświęt­no­ści wpi­suje się nie­ba­nalny i pełen uroku samo­chód w stylu retro, który zawie­zie nas do kościoła czy urzędu stanu cywil­nego i dalej na weselną salę.

Prze­waga aut zabyt­ko­wych nad współ­cze­snymi

Współ­cze­sne samo­chody, które wypo­ży­cza się na ślubne uro­czy­sto­ści są nie­wąt­pli­wie szyb­kie, ciche i kom­for­towe, a także wspa­niale się pre­zen­tują. Pozba­wione są jed­nak tego, co siłą rze­czy mają pojazdy zabyt­kowe – uni­kal­no­ści i nie­po­wta­rzal­no­ści. Dla­tego jeśli chcemy, żeby nasz ślub był naprawdę wyjąt­kowy, wynaj­mijmy zamiast samo­chodu nowego – auto zabyt­kowe.

Czy wypo­ży­cze­nie samo­chodu zabyt­kowego jest łatwe?

Wypo­ży­czalni aut zabyt­ko­wych jest oczy­wi­ście daleko mniej niż ich odpo­wied­ni­czek ofe­ru­ją­cych samo­chody współ­cze­sne, jed­nak wyna­ję­cie pojazdu w stylu retro jest moż­liwe w więk­szo­ści dużych pol­skich miast. Jeśli zamie­rzasz wziąć ślub w Mało­pol­sce, koniecz­nie odwiedź cen­trum Auto­Ve­tus z Kra­kowa, które nie tylko poleca wyna­jem aut na ślub w Wie­liczce, Nie­po­ło­mi­cach czy Ska­wi­nie, ale także zaj­muje się odre­stau­ro­wy­wa­niem sta­rych samo­cho­dów przy­wra­ca­jąc im dawną świet­ność.

Jakie samo­chody ślubne cie­szą się naj­więk­szym powo­dze­niem?

Pań­stwo mło­dzi zwy­kle sku­pieni są bar­dziej na desi­gnie, stylu oraz kolo­ry­styce samo­chodu, niż jego osią­gami czy histo­rią – pomi­ja­jąc oczy­wi­ście praw­dzi­wych fanów moto­ry­za­cji, któ­rych inte­re­suje wszystko, co zwią­zane nie tylko z marką czy mode­lem, ale rów­nież z kon­kret­nym egzem­pla­rzem samo­chodu. Naj­czę­ściej jed­nak samo­chód jest dopeł­nie­niem wesel­nej aran­ża­cji, dla­tego musi wpi­sy­wać się w kon­wen­cję.

Biało czarny kabrio­let, czyli Jaguar MKV

Biel to kolor nie­od­łącz­nie zwią­zany z uro­czy­sto­ścią ślubną – naj­czę­ściej taki wła­śnie jest odcień sukienki panny mło­dej, kwiaty oraz domi­nu­jące barwy sali wesel­nej. Z tej przy­czyny samo­chody białe, lub też czarno-białe z prze­wagą tej dru­giej barwy, cie­szą się naj­więk­szym powo­dze­niem pod­czas ślu­bów. Rów­nież Auto­Ve­tus ma do zaofe­ro­wa­nia samo­chód utrzy­many w najbar­dziej pożą­da­nej pale­cie barw, a do tego kabrio­let nawią­zu­jący swoim wyglą­dem do aut cha­rak­te­ry­stycz­nych dla lat 30 (choć wypro­du­ko­wany został w roku 1951). Mowa tu o Jagu­arze MKV ze skła­da­nym dachem – jedy­nym takim egzem­pla­rzu w Pol­sce.

Czte­ro­drzwiowy, duży Jaguar MKIX

Rów­nie sty­lowy, utrzy­many w tej samej tona­cji kolo­ry­stycz­nej, prze­stronny i kom­for­towy, czarno-biały Jaguar MKIX to auto o nadwo­ziu pon­to­nicz­nym – prze­piękne i eks­klu­zywne. Czer­wona tapi­cerka oraz drew­niane detale spra­wiają, że jego wnę­trze pre­zen­tuje się ele­gancko i luk­su­sowo.

Biały samo­chód ze skła­da­nym dachem – Cadil­lac Series 62 Conver­ti­ble

Dostępny w Auto­Ve­tus Cadil­lac to wypro­du­ko­wany w 1959 r. egzem­plarz legen­dar­nego modelu. Dwu­drzwiowy, z auto­ma­tycz­nie skła­da­nym dachem i nie­sa­mo­wi­tym, gra­na­to­wym wnę­trzem sta­nowi ide­alne auto ślubne, które nie tylko świet­nie się pre­zen­tuje, ale zapew­nia wiele przy­jem­no­ści z jazdy dzięki swoim 8 cylin­drom i auto­ma­tycz­nej skrzyni bie­gów.

Nie­kon­wen­cjo­nalny Hud­son Hor­net

Nie­pow­ta­rzalna kolo­ry­styka nadwo­zia oraz cie­kawe, brą­zowo-gra­na­towe wnę­trze nadają samo­cho­dowi nie­sa­mo­wity look, a iście ame­ry­kań­skie gaba­ryty zapew­niają kom­fort wsia­da­nia i wysia­da­nia, mimo że Hor­net wypo­sa­żony jest w dwoje drzwi. Przy­glą­da­jąc się temu jedy­nemu w Pol­sce egzem­plarzowi o kla­sycz­nej linii cha­rak­te­ry­stycz­nej dla pojaz­dów pro­du­ko­wa­nych w latach 50 ubie­głego stu­le­cia, trudno odgad­nąć, że to wła­śnie ten model świę­cił try­umfy pod­czas wyści­gów serii NASCAR w latach 52–54.