Ślub to jedyne w swoim rodzaju wyda­rze­nie, które powinno zostać zapa­mię­tane oraz utrwa­lone na zdję­ciach i nagra­niach video jako uni­kalne, nie­po­wta­rzalne i ory­gi­nalne. W tę aurę wyjąt­ko­wo­ści dosko­nale wpi­suje się kla­syczny, zabyt­kowy samo­chód, który zawie­zie pań­stwa mło­dych do kościoła czy urzędu i dalej na salę weselną.

Dla­czego warto posta­wić na old­ti­mera?

Samo­chody zabyt­kowe są uni­kalne i ponad­cza­sowe, dla­tego dosko­nale nadają się na szcze­gólne oka­zje, do któ­rych z pew­no­ścią zali­czyć można ślub oraz wesele. Prze­jażdżka autem w stylu retro pod kościół czy urząd stanu cywil­nego to nie­za­po­mniane prze­ży­cie. Oczy­wi­ście współ­cze­sne limu­zyny są piękne, szyb­kie oraz kom­for­towe, jed­nak nie wyróż­niają się niczym szcze­gól­nym, w prze­ci­wień­stwie do old­ti­me­rów o roz­po­zna­wal­nej z daleka linii, cha­rak­te­ry­stycz­nej bar­wie dźwięku sil­nika i wyjąt­ko­wym desi­gnie wnętrz.

Gdzie wypo­ży­czyć samo­chód zabyt­kowy?

Auto w stylu retro z pew­no­ścią trud­niej wyna­jąć niż ele­gancki i zadbany samo­chód współ­cze­sny. Na wypo­ży­cze­nie old­ti­mera możemy jed­nak liczyć w dużych mia­stach – jeśli na przy­kład pla­nu­jesz swój ślub w Mało­pol­sce i jesteś zain­te­re­so­wany wynaj­mem zabyt­kowego auta, koniecz­nie odwiedź Auto­Ve­tus. Zlo­ka­li­zo­wana w Kra­ko­wie wypo­ży­czal­nia zaj­muje się nie tylko wynaj­mem samo­cho­dów w stylu vin­tage, ale rów­nież ich wcze­śniej­szą reno­wa­cją – doświad­czony zespół spe­cja­li­stów przy­wraca do stanu świet­no­ści pojazdy, które póź­niej można zna­leźć w ofer­cie firmy.

Jakie samo­chody można wyna­jąć w Auto­Ve­tus?

Na śluby i wesela wypo­ży­czal­nia poleca wspa­niałe samo­chody z lat 50 ubie­głego stu­le­cia. Każdy z nich utrzy­many w nieco odmien­nej kon­wen­cji, wszyst­kie ory­gi­nalne, atrak­cyjne i luk­su­sowe.

Biało-czarne Jagu­ary. Dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród klien­tów poszu­ku­ją­cych aut do ślubu cie­szą się dwa Jagu­ary. Pierw­szy z nich, kabrio­let, choć wypro­du­ko­wany został w 1952 r., utrzy­many jest w sty­li­styce aut przed­wo­jen­nych. Kla­syczna linia oraz cha­rak­te­ry­styczna dla minio­nej epoki kolo­ry­styka nadwo­zia pięk­nie kon­tra­stują z czer­woną, skó­rzaną tapi­cerką wnę­trza. Jaguar MKV to samo­chód eks­klu­zywny, któ­rego stan­dard ówcze­sny porów­ny­walny jest z obecną klasą E. Egzem­plarz Auto­Ve­tus to jedyny Jaguar MKV ze skła­da­nym dachem jeż­dżący obec­nie w Pol­sce.

Dru­gim, rów­nie pięk­nym i utrzy­manym w tej samej gamie kolo­ry­stycz­nej autem bry­tyj­skiej marki jest model MKIX. Ostatni z dużych Jagu­arów, zwa­nych przez kolek­cjo­ne­rów Big Cats, to tech­nicz­nie zaawan­so­wany, piękny i luk­su­sowy pojazd wypo­sa­żony w czworo drzwi. Jego wnę­trze jest kom­for­towe, nawet w porów­na­niu z współ­cze­snymi samo­cho­dami.

Biały samo­chód do ślubu – Cadil­lac Series 62 Conver­ti­ble z 1959 r. Ten legen­darny model w wer­sji cabrio zapro­jek­to­wany został z nie­by­wa­łym roz­ma­chem – piękna linia auta, 8 cylin­drowy sil­nik, auto­ma­tycz­nie zdej­mo­wany dach oraz prze­stronna kabina robią nie­za­prze­czal­nie wra­że­nie. W celu pod­kre­śle­nia cha­rak­teru tego auta, po reno­wa­cji otrzy­mało ono prze­piękne i nie­ba­nalne gra­na­towe wnę­trze.

Nie­bie­ski Hud­son Hor­net. Ofe­ro­wane przez Auto­Ve­tus coupe, choć oczy­wi­ście dwu­drzwiowe, dzięki praw­dzi­wie ame­ry­kań­skim roz­mia­rom umoż­li­wia nie tylko łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie z pojazdu, ale rów­nież zapew­nia kom­for­tową podróż zarówno na przed­nich fote­lach, jak i tyl­nej kana­pie. Gra­na­towo-jasno­brą­zowa tapi­cerka i nie­zwy­kła prze­stron­ność samo­chodu, nie wska­zują na spor­tową prze­szłość modelu. Hud­son Hor­net w latach 1952–54 zdo­by­wał nie­kwe­stio­no­wane pierw­sze miej­sca w wyści­gach serii NASCAR. Dostępny w Auto­Ve­tus egzem­plarz jest jedy­nym repre­zen­tan­tem modelu w Pol­sce.