Wynajem samochodów zabytkowych

/Wynajem samochodów zabytkowych

Idealna studniówka – jak się przygotować?

Tra­dy­cyj­nie stud­niówka odbywa 100 dni przed maturą. Na ten wyjąt­kowy bal czeka więk­szość uczniów liceum i tech­ni­kum. Impreza stud­niów­kowa to też dzień, w któ­rym wyjąt­kowo nie żału­jemy sobie wydat­ków. Gar­ni­tur czy sukienka na stud­niówkę to począ­tek dłu­giej listy. Król i Kró­lowa balu Jako pierw­sza na myśl przy­cho­dzi nam ide­alna sukienka – stud­niówka nie może się bez niej obyć. Przy wybo­rze należy kie­ro­wać się przede wszyst­kim gustem wła­ści­cielki. Przy­szła matu­rzystka powinna czuć się pięk­nie i kom­for­towo. To powinno być punk­tem wyj­ścio­wym Two­ich przy­go­to­wań do stud­niówki – dla kogo się ubie­rasz, sie­bie i swo­jego samo­po­czu­cia czy zazdro­snych spoj­rzeń kole­ża­nek? Długa sukienka na stud­niówkę to popu­larny kla­syk. Suk­nia do [...]

Samochód na wynajem do zadań specjalnych

Róż­nego rodzaju przed­się­wzię­cia, jak tele­dy­ski, filmy czy sesje zdję­ciowe speł­zają na niczym, gdy arty­styczna wizja napo­tyka opór ze strony zbyt małego budżetu. Nie roz­wią­żemy wszyst­kich pro­ble­mów, ale z jed­nym zde­cy­do­wa­nie jeste­śmy sobie w sta­nie pora­dzić: wypo­ży­czymy Ci samo­chód, który uświetni Twój wyma­rzony pro­jekt. Auto jak z reklamy Reklama różne ma imię, a okle­ja­nie słu­pów ulot­kami nie zawsze przy­nosi ocze­ki­wany efekt. We współ­pracy z twór­cami reklam mamy już doświad­cze­nie. Jeśli masz już sce­na­riusz, a w Two­jej gło­wie upar­cie sie­dzi ide­alne, ale nie­do­stępne auto do reklamy – wyna­jem będzie naj­lep­szą opcją. Nasz Austin Healey 3000 BJ8 miał szansę zagrać w spo­cie rekla­mo­wym Towa­rzy­stwa Ubez­pie­czeń LINK4 u boku pio­sen­karki Kasi Moś i zespołu The [...]

close
Cadillac Series 62 Convertible
Hudson Hornet
Jaguar MK IX
Jaguar MKV

Termin wynajmu samochoduWiadomość
Adres email* 
Telefon kontaktowy 
Czas wynajmu w godzinach (min 3 godz.) 
Odległość od Krakowa w km** 

*Na ten adres email prześlemy ofertę
**Dojazd liczony jest do pierwszego miejsca przyjazdu samochodu. Dotyczy miejscowości poza granicami Krakowa
*** JESLI TWOJA PRZEGLADARKA TO INTERNET EXPLORER 7.0 LUB STARSZA , FORMULARZ NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ

CENA?
WOLNY TERMIN?

BŁYSKAWICZNA
ODPOWIEDŹ !!