Czym do ślubu – zabyt­kowy samo­chód zamiast współ­cze­snej limu­zyny

Na uro­czy­stość zawar­cia związku mał­żeń­skiego w kościele czy urzę­dzie stanu cywil­nego, pań­stwo mło­dzi zwy­kle przy­wo­żeni są przez szo­fera samo­cho­dem. Oczy­wi­ście zawsze jest to auto zadbane, ele­ganc­kie i prze­stronne, któ­remu trudno odmó­wić pięk­nej pre­zen­cji i kom­fortu jazdy. Jeśli jed­nak pra­gniemy naprawdę wyróż­nić się w tłu­mie, zazna­czyć, jak ważny jest to dla nas dzień oraz po pro­stu sko­rzy­stać z oka­zji prze­jażdżki pojaz­dem nie­po­wta­rzal­nym, pięk­nym i luk­su­so­wym, zamiast współ­cze­snej limu­zyny wybierzmy samo­chód zabyt­kowy. Gdzie można wypo­ży­czyć zabyt­kowe auto do ślubu? W porów­na­niu do kon­wen­cjo­nal­nych wypo­ży­czalni samo­cho­dów ślub­nych, miejsc w któ­rych można wyna­jąć auto zabyt­kowe jest dużo mniej. Jeśli jed­nak pla­nu­jesz ślub i wesele w Mało­pol­sce, w szcze­gól­no­ści w Kra­ko­wie lub jego oko­li­cach, koniecz­nie zaj­rzyj [...]