Hudson Hornet

/Tag: Hudson Hornet

Do ślubu zabytkowym Jaguarem, Cadillakiem i Hudsonem Hornetem

Ślub to jedyne w swoim rodzaju wyda­rze­nie, które powinno zostać zapa­mię­tane oraz utrwa­lone na zdję­ciach i nagra­niach video jako uni­kalne, nie­po­wta­rzalne i ory­gi­nalne. W tę aurę wyjąt­ko­wo­ści dosko­nale wpi­suje się kla­syczny, zabyt­kowy samo­chód, który zawie­zie pań­stwa mło­dych do kościoła czy urzędu i dalej na salę weselną. Dla­czego warto posta­wić na old­ti­mera? Samo­chody zabyt­kowe są uni­kalne i ponad­cza­sowe, dla­tego dosko­nale nadają się na szcze­gólne oka­zje, do któ­rych z pew­no­ścią zali­czyć można ślub oraz wesele. Prze­jażdżka autem w stylu retro pod kościół czy urząd stanu cywil­nego to nie­za­po­mniane prze­ży­cie. Oczy­wi­ście współ­cze­sne limu­zyny są piękne, szyb­kie oraz kom­for­towe, jed­nak nie wyróż­niają się niczym szcze­gól­nym, w prze­ci­wień­stwie do old­ti­me­rów o roz­po­zna­wal­nej z daleka linii, cha­rak­te­ry­stycz­nej [...]

By |2024-07-08T09:24:00+02:007 marca, 2022|Auto do ślubu|Możliwość komentowania Do ślubu zabytkowym Jaguarem, Cadillakiem i Hudsonem Hornetem została wyłączona

Przygotowania do ślubu – krok po kroku

Wielki dzień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a Wy dalej nie wie­cie, od czego zacząć? W tym porad­niku prze­pro­wa­dzimy Was przez przy­go­to­wa­nia do ślubu krok po kroku. Dzięki temu będzie­cie mogli ze spo­ko­jem sku­pić się na tym, co ważne. Zarę­czyny i co dalej Po zapla­no­wa­nych lub zaska­ku­ją­cych zarę­czy­nach, gdy emo­cje już opadną, zaczy­na­cie pla­no­wać przy­szłą, wspólną ścieżkę. Pierw­szym kro­kiem powi­nien być wybór daty ślubu. Czy będzie to odle­gła, a przy­go­to­wa­nia roz­ło­ży­cie w cza­sie? Czy chce­cie mak­sy­mal­nie przy­spie­szyć kolejny, wspólny etap życia? Wybór przede wszyst­kim powi­nien nale­żeć do Was. Nie dener­wuj­cie się zło­tymi radami wszyst­ko­wie­dzą­cych cioć – naprawdę chcą dobrze! Spo­koj­nie powiedz­cie o swo­ich pla­nach i zaznacz­cie gra­nice wtrą­ca­nia [...]

By |2024-07-08T09:24:21+02:002 marca, 2022|Przygotowania do ślubu|Możliwość komentowania Przygotowania do ślubu – krok po kroku została wyłączona

Klasa i szyk, czyli zabyt­ko­wym samo­cho­dem do ślubu

Ślub jest jedną z naj­waż­niej­szych uro­czy­sto­ści w naszym życiu, dla­tego nic dziw­nego, że chcemy, żeby wszystko w tym dniu było dosko­nałe, piękne i nie­tu­zin­kowe. Świet­nie w tę aurę podnio­słej odświęt­no­ści wpi­suje się nie­ba­nalny i pełen uroku samo­chód w stylu retro, który zawie­zie nas do kościoła czy urzędu stanu cywil­nego i dalej na weselną salę. Prze­waga aut zabyt­ko­wych nad współ­cze­snymi Współ­cze­sne samo­chody, które wypo­ży­cza się na ślubne uro­czy­sto­ści są nie­wąt­pli­wie szyb­kie, ciche i kom­for­towe, a także wspa­niale się pre­zen­tują. Pozba­wione są jed­nak tego, co siłą rze­czy mają pojazdy zabyt­kowe – uni­kal­no­ści i nie­po­wta­rzal­no­ści. Dla­tego jeśli chcemy, żeby nasz ślub był naprawdę wyjąt­kowy, wynaj­mijmy zamiast samo­chodu nowego – auto zabyt­kowe. Czy wypo­ży­cze­nie samo­chodu [...]

By |2024-07-08T09:24:29+02:0010 lutego, 2022|Auto do ślubu|Możliwość komentowania Klasa i szyk, czyli zabyt­ko­wym samo­cho­dem do ślubu została wyłączona

Czym do ślubu – zabyt­kowy samo­chód zamiast współ­cze­snej limu­zyny

Na uro­czy­stość zawar­cia związku mał­żeń­skiego w kościele czy urzę­dzie stanu cywil­nego, pań­stwo mło­dzi zwy­kle przy­wo­żeni są przez szo­fera samo­cho­dem. Oczy­wi­ście zawsze jest to auto zadbane, ele­ganc­kie i prze­stronne, któ­remu trudno odmó­wić pięk­nej pre­zen­cji i kom­fortu jazdy. Jeśli jed­nak pra­gniemy naprawdę wyróż­nić się w tłu­mie, zazna­czyć, jak ważny jest to dla nas dzień oraz po pro­stu sko­rzy­stać z oka­zji prze­jażdżki pojaz­dem nie­po­wta­rzal­nym, pięk­nym i luk­su­so­wym, zamiast współ­cze­snej limu­zyny wybierzmy samo­chód zabyt­kowy. Gdzie można wypo­ży­czyć zabyt­kowe auto do ślubu? W porów­na­niu do kon­wen­cjo­nal­nych wypo­ży­czalni samo­cho­dów ślub­nych, miejsc w któ­rych można wyna­jąć auto zabyt­kowe jest dużo mniej. Jeśli jed­nak pla­nu­jesz ślub i wesele w Mało­pol­sce, w szcze­gól­no­ści w Kra­ko­wie lub jego oko­li­cach, koniecz­nie zaj­rzyj [...]

By |2024-07-08T09:24:36+02:003 lutego, 2022|Bez kategorii|Możliwość komentowania Czym do ślubu – zabyt­kowy samo­chód zamiast współ­cze­snej limu­zyny została wyłączona
close
Cadillac Series 62 Convertible
Hudson Hornet
Jaguar MK IX
Jaguar MKV

Termin wynajmu samochoduWiadomość
Adres email* 
Telefon kontaktowy 
Czas wynajmu w godzinach (min 3 godz.) 
Odległość od Krakowa w km** 

*Na ten adres email prześlemy ofertę
**Dojazd liczony jest do pierwszego miejsca przyjazdu samochodu. Dotyczy miejscowości poza granicami Krakowa
*** JESLI TWOJA PRZEGLADARKA TO INTERNET EXPLORER 7.0 LUB STARSZA , FORMULARZ NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ

CENA?
WOLNY TERMIN?

BŁYSKAWICZNA
ODPOWIEDŹ !!