inspiracje

/Tag: inspiracje

Idealna studniówka – jak się przygotować?

Tra­dy­cyj­nie stud­niówka odbywa 100 dni przed maturą. Na ten wyjąt­kowy bal czeka więk­szość uczniów liceum i tech­ni­kum. Impreza stud­niów­kowa to też dzień, w któ­rym wyjąt­kowo nie żału­jemy sobie wydat­ków. Gar­ni­tur czy sukienka na stud­niówkę to począ­tek dłu­giej listy. Król i Kró­lowa balu Jako pierw­sza na myśl przy­cho­dzi nam ide­alna sukienka – stud­niówka nie może się bez niej obyć. Przy wybo­rze należy kie­ro­wać się przede wszyst­kim gustem wła­ści­cielki. Przy­szła matu­rzystka powinna czuć się pięk­nie i kom­for­towo. To powinno być punk­tem wyj­ścio­wym Two­ich przy­go­to­wań do stud­niówki – dla kogo się ubie­rasz, sie­bie i swo­jego samo­po­czu­cia czy zazdro­snych spoj­rzeń kole­ża­nek? Długa sukienka na stud­niówkę to popu­larny kla­syk. Suk­nia do [...]

Pomysły na wieczór kawalerski

„Stra­ci­li­śmy przy­ja­ciela bo Rudy się żeni, już nie będzie wspól­nych balang i wypa­dów na mecz” – śpiewa zespół Big Cyc w popu­lar­nym utwo­rze. Jeśli kum­pel zna­lazł tą jedną jedyną, która chcia­łaby z nim być i co wię­cej, popro­sił Cię o bycie świad­kiem na ślu­bie, masz przed sobą trudne zada­nie. W tym arty­kule zebra­li­śmy w całość wszyst­kie pomy­sły na orga­ni­za­cję wie­czoru kawa­ler­skiego, które przy­szły nam do głowy. Chal­lenge accep­ted? Domówka, jakiej nie prze­żył nikt Zebra­li­ście już kum­pli i szu­ka­cie pomy­słu na wspólne wyj­ście, ale kon­sen­sus jest odle­gły? A może to sam narze­czony nie chce ni­gdzie wycho­dzić tego dnia? Po naj­mniej­szej linii oporu zor­ga­ni­zuj­cie więc domówkę! Aby dobrze się bawić, wystar­czą [...]

By |2022-03-11T11:48:44+01:0011 marca, 2022|Przygotowania do ślubu|0 Comments

Jak zorganizować wieczór panieński?

Tra­dy­cyj­nie wie­czór panień­ski to sym­bo­liczna, ostat­nia impreza narze­czo­nej z przy­ja­ciół­kami. Tej nocy przy­szła panna młoda znaj­duje się w cen­trum uwagi i czę­sto nie bie­rze udziału w przy­go­to­wa­niach. Naj­czę­ściej obo­wią­zek orga­ni­za­cji wie­czoru panień­skiego przej­muje druhna lub świad­kowa. Pomy­sły na wie­czór panień­ski powinny być dosto­so­wane do ocze­ki­wań panny mło­dej, dla­tego zebra­li­śmy dla Was inspi­ra­cje, wśród któ­rych każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Kto orga­ni­zuje wie­czór panień­ski? Naj­czę­ściej zada­nie zor­ga­ni­zo­wa­nia zabawy dla panny mło­dej spada na świad­kową. W takim przy­padku panie mogą razem usta­lić, kiedy i gdzie odbę­dzie się zabawa lub ogra­ni­czyć się do usta­le­nia, że całość będzie nie­spo­dzianką dla panny mło­dej. Coraz czę­ściej przy­szła żona chce brać udział w przy­go­to­wa­niach [...]

By |2022-03-10T11:40:52+01:0010 marca, 2022|Przygotowania do ślubu|0 Comments
close
Cadillac Series 62 Convertible
Hudson Hornet
Jaguar MK IX
Jaguar MKV

Termin wynajmu samochoduWiadomość
Adres email* 
Telefon kontaktowy 
Czas wynajmu w godzinach (min 3 godz.) 
Odległość od Krakowa w km** 

*Na ten adres email prześlemy ofertę
**Dojazd liczony jest do pierwszego miejsca przyjazdu samochodu. Dotyczy miejscowości poza granicami Krakowa
*** JESLI TWOJA PRZEGLADARKA TO INTERNET EXPLORER 7.0 LUB STARSZA , FORMULARZ NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ

CENA?
WOLNY TERMIN?

BŁYSKAWICZNA
ODPOWIEDŹ !!