Idealna studniówka – jak się przygotować?

Tra­dy­cyj­nie stud­niówka odbywa 100 dni przed maturą. Na ten wyjąt­kowy bal czeka więk­szość uczniów liceum i tech­ni­kum. Impreza stud­niów­kowa to też dzień, w któ­rym wyjąt­kowo nie żału­jemy sobie wydat­ków. Gar­ni­tur czy sukienka na stud­niówkę to począ­tek dłu­giej listy. Król i Kró­lowa balu Jako pierw­sza na myśl przy­cho­dzi nam ide­alna sukienka – stud­niówka nie może się bez niej obyć. Przy wybo­rze należy kie­ro­wać się przede wszyst­kim gustem wła­ści­cielki. Przy­szła matu­rzystka powinna czuć się pięk­nie i kom­for­towo. To powinno być punk­tem wyj­ścio­wym Two­ich przy­go­to­wań do stud­niówki – dla kogo się ubie­rasz, sie­bie i swo­jego samo­po­czu­cia czy zazdro­snych spoj­rzeń kole­ża­nek? Długa sukienka na stud­niówkę to popu­larny kla­syk. Suk­nia do [...]