Do ślubu zabytkowym Jaguarem, Cadillakiem i Hudsonem Hornetem

Ślub to jedyne w swoim rodzaju wyda­rze­nie, które powinno zostać zapa­mię­tane oraz utrwa­lone na zdję­ciach i nagra­niach video jako uni­kalne, nie­po­wta­rzalne i ory­gi­nalne. W tę aurę wyjąt­ko­wo­ści dosko­nale wpi­suje się kla­syczny, zabyt­kowy samo­chód, który zawie­zie pań­stwa mło­dych do kościoła czy urzędu i dalej na salę weselną. Dla­czego warto posta­wić na old­ti­mera? Samo­chody zabyt­kowe są uni­kalne i ponad­cza­sowe, dla­tego dosko­nale nadają się na szcze­gólne oka­zje, do któ­rych z pew­no­ścią zali­czyć można ślub oraz wesele. Prze­jażdżka autem w stylu retro pod kościół czy urząd stanu cywil­nego to nie­za­po­mniane prze­ży­cie. Oczy­wi­ście współ­cze­sne limu­zyny są piękne, szyb­kie oraz kom­for­towe, jed­nak nie wyróż­niają się niczym szcze­gól­nym, w prze­ci­wień­stwie do old­ti­me­rów o roz­po­zna­wal­nej z daleka linii, cha­rak­te­ry­stycz­nej [...]